whatsapp
דברו איתנו דברו איתנו
קישור לעמוד הצהרת נגישות נגישות

מערכות מסחריות - חממות

בהמשך להחלטת ממשלה, שינוי תוכנית מתאר ארצית 10\ד\10\2 תתאפשר הקמת מתקנים פוטו – וולטאיים לייצור חשמל על גבי חממות קיימות. 

הקמת מערכת פוטו-וולטאית על גבי החממה תאפשר לחקלאי הכנסה פאסיבית ובטוחה כלכלית בעתות משבר או שפל. את המערכת הפוטווולטאית יותר להקים בהתאם להגשת תכנון מפורט למשרד החקלאות ובשטח שאינו עולה על 15% משטח החממה וזאת תוך הבטחת המשך הפעילות החקלאית בחממה.


על מבנה החממה להיות בהיתר. 

 

מחשבון

מחשבון

שטח החממה

כיוון החממה

היתרים

צפי הכנסות

בשנה

ב-25 שנים

גודל מערכת

KW
* הערכה בלבד, לפרטים נוספים צרו קשר
אין הצללה
דרום מערב
  • הצעה עסקית

הצעה עסקית

חברת טראלייט יחד עם שותפתה, תנועת המושבים לישראל, מקדמת תכנון, יזום והקמה של מערכות פוטו-וולטאיות על גבי חממות.
החברה תתכנן ותקים מערכת עפ"י אמות המידה שנקבעו ע"י משרד החקלאות וחברת החשמל לישראל.

מערכות ע"ג חממות, מבית חברת טראלייט סולארטק מתוכננות לעמוד בעומסים הנדרשים והצפויים (סטטי ורוח) ובכך לאפשר הכנסה מניבה ובטוחה לטווח הרחוק.

 

  • מודל שכירות

מודל שכירות

במסגרת מודל שכירות, חברתנו תלווה את החקלאי בכלל שלבי התכנון והרגולציה ובנוסף תקים ותישא בכלל עלויות ההקמה, התפעול התחזוקה והניטור וזאת למשך תקופה של 25 שנה.

במסגרת הסכם זה ייהנה החקלאי מהסכם חלוקה ברווחים בגין השכרת גג החממה ובכך ייצר לעצמו הכנסה פאסיבית, מניבה ללא כל השקעה כספית מצידו.

 

תהליכי עבודה

לאחר החלטתכם להצטרף למהפכה סולארית, העבודה מתחילה!

לאחר החלטתכם להצטרף למהפכה סולארית, העבודה מתחילה!